Brad McClain CPH Pro 7-28-12

Brad McClain CPH PRO. Thanks to Skateboarder Magazine.